ViktigInfo

Viktig Informasjon

Som flere sikkert har fått med seg har regjeringen kommet med nye føringer hva angår tiltak for smittevern og å begrense smitte.

Vi blir også da nødt til å iverksette noe ekstra tiltak for å kunne sørge for forsvarlig drift av senteret vårt for at vi skal få lov til å fortsette å holde åpent.

Dette vil gjelde for 4 uker, i første omgang, fra og med idag!! – Organisert trening, herunder kampsport avvikles inntil videre. Det vil være mulig å book for å benytte salene til individuell trening. Ta kontakt med oss!

Som en følge av at vi alltid skal ha personal til stede er vi nødt til å endre åpningstider fra

07:00-22:00 i hverdager (Ved særlige grunner til tidligere tider, kontakt oss direkte) og

11:00-19:00 på helgedager. Vi beklager at det for en periode blir noe begrensninger, men vi gjør det vi kan for at vi fortsatt skal kunne få lov å holde åpent.

Julen vil ha egne åpningstider:

Date Opening Hours Opening Hours
24.Dec
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
25.Dec - 30.Dec
10:00 -15:00
31.Dec - 01.Jan
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
02.Jan
10:00 - 15:00

Utover dette gjelder følgende:

– Hold deg hjemme om du er syk

– – Hold 1 m avstand til alle som ikke er i samme husstand/2 m ved høy intensitet

– Munnbind på tur inn/ut av treningssenteret

– – Spriting av hender på tur inn/ut av treningssenteret

– Garderober er stengt så kom ferdig ombyttet

NB! Hvis det blir nødvendig, for å sørge for avstandskravet, kan det bli reguleringer i forhold til antall medlemmer inne i treningsarealene samtidig.

Important Information

 

As many have probably noticed, the government has come up with new guidelines regarding measures for infection control and to limit infection.
We will also then have to implement some extra measures to be able to ensure proper operation of our center so that we will be allowed to continue to be open.
This will apply for 4 weeks, in the first instance, from today !!
– Organized training, including martial arts, will be discontinued until further notice. It will be possible to book to use the halls for individual training. Contact us!
As a result of us always having staff present, we have to change opening hours from 07: 00-22: 00 on weekdays (For special reasons for earlier times, contact us directly) and 11: 00-19: 00 on weekends.
We regret that for a period there will be some restrictions, but we are doing what we can so that we can still be allowed to stay open.
Christmas will have its own opening hours:

Date Opening Hours Opening Hours
24.Dec
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
25.Dec - 30.Dec
10:00 -15:00
31.Dec - 01.Jan
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
02.Jan
10:00 - 15:00

In addition to this, the following applies:
– Stay home if you are sick.
– Keep 1 m distance to all who are not in the same household / 2 m
at high intensity.
– Use face masks on the way in / out of the fitness center.
– Use desinfection on hands on the way in / out of the fitness
center.
– Wardrobes are closed, so please change before you come.

NB! If necessary, to ensure the distance requirement, there may be adjustments in relation to the number of members inside the training areas at the same time.

Close